Stichting


Doelstelling

De doelstelling van de stichting Molen Massier is geformuleerd in het beleidsplan: het in standhouden en herstellen van de molen als beschermd monument, op basis van de Monumentenwet 1988.

Dit geldt niet alleen voor de molen zelf, maar ook voor het bijbehorende molenhuis en de overige opstallen die geheel of gedeeltelijk zijn aangemerkt als beschermd monument. De stichting streeft dit doel na door onder meer de benodigde financiële middelen te verwerven en te beheren, inclusief het aanleggen van reserves en fondsen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, onder wie een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd of anders door het bestuur bepaald. De bestuursvergadering worden zo vaak als noodzakelijk gehouden, maar tenminste één keer per kwartaal.

De voorzitter houdt de hierboven verwoorde doelstellingen in de gaten en is samen met de penningmeester actief voor de fondsenwerving. Verder is hij of zij het aanspreekpunt, coördinator en bemiddelaar voor de andere bestuursleden, alsmede eerste aanspreekpunt bij evenementen of belangrijke gebeurtenissen.

De secretaris onderhoud in samenspraak met de voorzitter alle externe contacten en relaties, plant en organiseert de bestuursvergaderingen en andere bijeenkomsten en legt gemaakte afspraken vast. Ook beheert hij of zij het archief van de stichting.

De penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de stichting, onder meer door het opstellen van jaarlijkse begroting en de jaarrekening en de financiële kwartaalrapportage aan het bestuur. Daarnaast telt het bestuur een PR-medewerker en een vrijwilligerscoördinator. Als regel is er ook een lid van de familie Massier vertegenwoordigd in het bestuur.

Verder kent de organisatie nog enkele coördinatoren: voor de molenaars (opstellen rooster, contact met de molenmaker, graanleverancier en de meelafnemer, bouwkundig onderhoud e.d.), voor de winkel en de Peerdestal (inkoop artikelen, voorraadbeheer, verhuur, activiteiten en begeleiden vrijwilligers), voor de markten (voorjaars- en kunstmarkt, vinden van vrijwilligers, een pr-medewerker (zowel intern als extern) en een beheerder van de website www.molenmassier.nl.

Sponsoring

Zowel particulieren als organisaties kunnen de stichting Molen Massier ondersteunen met donaties (eenmalige bijdragen), het lidmaatschap van de Vrienden van de Molen Massier (op jaarbasis, inclusief nieuwsbrieven en kortingsacties) en sponsoring (met vergroting van de naamsbekendheid als tegenprestatie).

Sponsoring wordt vastgelegd in een contract. Hierin staan onder meer de duur van de overeenkomst, de vorm van de sponsoring, het sponsorbedrag, de tegenprestaties, eventuele bijkomende kosten.